Žaludek v souvislostech

 

09_1

 

 

 1. Žaludek řídí příjem a skladování potravy

Potrava po počátečním rozmělnění v ústech sestupuje přes hltan do žaludku, kde po určitou dobu setrvává a je dále zpracovávána; proto její přijímání a skladování je považováno za první funkci žaludku. Jelikož žaludek je místem, v němž se koncentruje požitá strava, bývá nazýván mořem potravy. Někdy je toto pojmenování ještě rozšířeno na moře potravy, energie a krve, poněvadž energie i krev musejí být ustavičně doplňovány vyživující esencí, která je tělu dodávána právě z trávené potravy, Dobrá chuť k jídlu a schopnost bez problémů přijímat stravu tedy souvisejí s danou funkcí žaludku, která pak závisí na kvalitě žaludeční energie. Jestliže dojde k poruše, k oslabení žaludeční energie, zhoršuje se i chuť k jídlu a objevuje se nechutenství a pocity nadýmání v žaludku. 

2. Žaludek řídí rozklad potravy

V žaludku dochází za pomoci jeho energie (jang žaludku) a žaludečních šťáv (jin žaludku) k počátečnímu rozkládání stravy a vytváření jemné esence, kterou energie sleziny roznáší po celém těle, aby ho vyživovala a regenerovala. Zbytky rozložené a ještě ne celkem trávené potravy sestupují do tenkého střeva, kde procházejí dalším procesem trávení a zažívání. Plynulý průběh zmíněných pochodů opět souvisí se stavem žaludeční energie. V případě jejího oslabení, disharmonie apod. může dojít k poruchám rozkládání potravy, což se projeví např. bolestmi v žaludku, říháním hnilobných pachů, odporem k jídlu a dalšími příznaky stagnace energie a stravy v žaludku.

 

Obě zmíněné funkce žaludku jsou též bezprostředně spjaty s činností sleziny, především s její funkcí přeměňování a přepravování potravy, Dokonalá transformace poživatin na vyživující esenci (a tudíž i tvorba energie a krve) a její distribuce do celého organismu je možná jenom když slezina a žaludek pracují koordinovaně. Slezina pomáhá žaludeční energii  trávit a rozkládat potravu. Jestliže energie sleziny nepřeměňuje, potom strava v žaludku nemůže být trávena a rozmělňována. Z tohoto důvodu nejenom slezina ale i žaludek bývají nazývány postnatálním základem a zdrojem tvorby a přeměňování energie a krve. 

3. Žaludek řídí průchodnost a klesání

Potrava, jež žaludek přijímá a rozkládá, postupuje dolů do tenkého střeva, v němž se dále rozděluje na čisté a kalné. Kalné klesá dolů, aby bylo následně vyloučeno z těla ven. Tento postup se děje s pomocí žaludeční energie a žaludek se při něm průběžně naplňuje a vyprazdňuje. Funkce řízení průchodnosti a klesání tak vlastně vytváří  potřebné podmínky pro funkce přijímání a rozkládání potravy, ale kromě toho je nutná i pro celkový chod celého trávicího systému, neboť jeho charakteristikou je, že kalné musí být pomocí žaludku dopravováno dolů, aby uvolnilo místo pro novou potravu a tím i opětovné vytváření čistého, tj. esenciálních výživných látek, které slezina bude naopak dopravovat směrem nahoru.

 

Pro žaludek je tedy nevyhnutelné, aby si zachovával průchodnost a aby pohyb v něm byl sestupný. Jestliže z nějaké příčiny energie  a nebo potrava v žaludku stagnují, je to pro něj stav disharmonie. Způsobuje, že energie je obracena do protisměru, vystupuje vzhůru, což vyvolává např. zažívací potíže v horní části žaludku, apod. V takovéto situaci kromě toho dochází i k zablokování prostředního zářiče a tím k narušení chodu mechanismu pohybu energie v celém těle, což má negativní vliv na energii ostatních orgánů.

 

Čínská medicína připisuje energii žaludku velice podstatnou roli z hlediska celkového zdravotního stavu člověka. Její mimořádná důležitost je dána tím, že žaludek produkuje spolu se slezinou postnatální esenci, která je zdrojem životní síly pro celý organismus.

Pojem žaludeční energie má proto i širší význam než jenom energii daného orgánu. Kromě toho, že provádí všechny zmíněné funkce žaludku, tj. přijímání a skladování potravy, rozklad potravy a zabezpečení jejího postupu dolů, zprostředkovává i činnost žaludku, sleziny a prostředního zářiče vzhledem k trávení potravy, čili v širším smyslu vlastně zastřešuje chod trávícího ústrojenství. Jelikož na stavu žaludku, síle jeho energie závisí produkce vyživující esence a na jejím dostatečném množství a kvalitě pak závisí i přiměřené zásobování ostatních orgánů. Souvztažnost přirozeně platí i opačně, jestliže je oslaben žaludek, na síle ztrácejí i ostatní orgány, protože když žaludek není v harmonii, pak se i esenciální energie vyčerpává a bez esence orgány ztrácejí zdroj své energie.

 

Vedle toho, že esence dodávaná žaludkem je nutná pro chod organismu, doplňována je  i prenatální energie, jež je z hlediska celkového zdravotního stavu vůbec nejpodstatnější, a to ještě více umocňuje důležitost tohoto orgánu. Plnost a dostatečnost prvopočáteční energie závisí na tom, aby energie sleziny a žaludku nebyla poškozena, neboť jen tehdy se dokáže rozhojňovat a vyživovat prvopočáteční energie.

 

Pojem žaludeční energie v širším významu dále odkazuje na jistou charakteristiku pulzu orgánů. Je to proto, že přítomnost nebo nepřítomnost žaludeční energie vzhledem k jejímu univerzálnímu významu pro celý organismus v těchto pulzech naznačuje v případě disharmonie pravděpodobnou prognózu vývoje zdravotního stavu. Konkrétně jde o to, že jestliže prognóza má být příznivá, v pulzu příslušných postižených orgánů musí být přítomna i energie žaludku. Signalizuje, že přísun výživné esence ještě není přerušen. Její přítomnost se pozná podle toho, že pulz, vedle svých dalších vlastností typických pro pulz toho kterého orgánu je celkově klidný, mírný a pravidelný. Nemá-li tyto charakteristiky a je tvrdý a úderný, anebo naopak slabý až nehmatný, tehdy se nazývá pravý orgánový pulz a vypovídá o nepřítomnosti energie žaludku a o její vyčerpanosti. 

Sílu nebo oslabenost energie žaludku je do jisté míry možno diagnostikovat i podle vzhledu jazyka. Tenký, bílý a vlhký povlak jazyku signalizuje dostatečné množství žaludeční energie, odlupující se povlak anebo jazyk bez povlaku jsou příznakem jejího vyčerpání. 

 

Disharmonie žaludku 

 

Žaludek v čínské medicíně zaujímá v hierarchii orgánů velice důležité místo tím, že je postnatálním kořenem organismu, dodavatelem vyživující esence nevyhnutelné pro život. Z hlediska funkci je u žaludku důležitý stav jeho jangové energie, která řídí rozklad potravy a distribuci nespotřebovaných zbytků. Jin u žaludku představují hlavně sekrety a šťávy, které podporují trávení a zvlhčují trávicí trakt.

 

Disharmonie jangové energie žaludku 

1. Prázdnota energie žaludku

Stav prázdnoty energie žaludku je vyvolán nevyváženým příjmem stravy, vrozenou slabostí nebo trvalým poškozením pravé energie v důsledku negativních dlouhodobých vlivů. Když k němu dojde, oslabuje se schopnost žaludku trávit a tudíž i přijímat novou potravu a ani střední zářič není schopen přiměřeně přepravovat vyživující esenci. Příznaky jsou snížený příjem potravy, nechuť k jídlu, nadýmání v žaludku a břiše. Prázdnota dále nedovoluje žaludeční energii a stravě klesat v potřebné míře dolů a tehdy se rovněž objevuje nadýmání, dále nevolnost od žaludku, škytání či krkání. Prázdnota energie žaludku obvykle rezultuje do prázdnoty energie sleziny, takže nakonec se oslabuje i zdroj tvorby nové krve, což se projeví žlutavou nebo bledou barvou obličeje, únavou, nechutí mluvit, ochablostí v končetinách apod. Pokud byla prázdnota vyvolána předcházejícími stavy plnosti (napadení žaludku energií jater, vnějším činitelem nebo stagnujícími hleny), objevují se dlouhodobé skryté bolesti, které se stupňují s hladem a ustupují po požití potravy.

 

 

2. Chlad žaludku

Chlad  žaludku či vnitřní nárůst chladu žaludku je proces postupného oslabení jangové energie a převážení chladu z prázdnoty. Dochází k němu v důsledku napadení žaludku chladnou škodlivostí, nevyvážeností stravy nebo přílišného požívání syrových a studených pokrmů nebo léčiv chladné povahy. Nárůst chladu způsobuje stagnaci energie a zhoršení trávení, což se projeví nedostatečným trávením a sníženým příjmem potravy. Zahušťující a procesy vyvolané chladem postihují i krev ve vlásečnicích, které se ucpávají či deformují, čímž dochází k prudkým bolestem v žaludku. Bolesti z chladu jsou obvykle silné, přicházejí náhle a při kontaktu s chladem se ještě víc stupňují, zatímco teplo je naopak zmírňuje.

 

3. Horkost žaludku

Akumulace horka v žaludku se nazývá horkostí žaludku nebo žaludečním ohněm, jde-li o stav ještě vyšší koncentrace horkosti. Hlavními příčinami způsobujícími daný proces jsou nadměrný konzum alkoholu, pálivých či sytých jídel, stagnace energie, hlenů a stravy v žaludku a z toho vzniklá horkost, vniknutí vnější horké škodlivosti, vznik horkosti z nadměrného působení pěti emocí. Spalování obsahu žaludku ohněm se projevuje typickými příznaky horkosti žaludku, zvýšeným pocitem hladu, pálením nebo bolestí v žaludku. Spalování dále škodí tekutinám, takže se přidružují příznaky jako sucho v ústech, žízeň a suchá stolice. Obrátí-li se žaludeční oheň nahoru, vzniká nevolnost, pálení žáhy, zvracení. Stoupá-li dráhou žaludku, dochází k bolestivému zduření dásní, bolestem zubů či krvácení z nosu. K nárůstu horka v žaludku může dojít i pod tlakem ohně z jater a žlučníku.

 

 

 

Prázdnota jin žaludku 

Proces prázdnoty jin žaludku, nazývaný i nedostatkem jin žaludku, vzniká tehdy, pokud žaludek nemá dostatek tekutých složek. To může být způsobeno stavy horkosti, dlouhodobou stagnací horka v žaludku, napadením žaludku ohněm jater a žlučníku nebo i ohněm srdce. Nedostatek žaludečních šťáv vede k oslabení trávení, což se projevuje nechutí k jídlu, sníženým příjmem potravy, současným pocitem hladu i nechuti k jídlu a sklovitým vzhledem povrchu jazyka. Z prázdnoty jin může dojít k uvolnění se energie žaludku a jejímu vzestupu vzhůru s příznaky jako pocit tlaku v žaludku, častá nevolnost, nucení ke zvracení. Deficit jin způsobuje přirozeně převážení jangu a nárůst vnitřní horkosti, takže se objevují sucho v ústech a krku, suchý jazyk, mírná horkost . Prázdnota jin žaludku bývá příznačnější pro lidi hubené a často se kombinuje s prázdnotou jin plic. Oslabí-li postupně i energie žaludku, vznikají eroze v ústech. 

Některé časté projevy oslabení žaludku

 

K nutkání na zvracení a zvracení dochází při poruše spouštěcí funkce žaludku a vzestupu energie do protisměru. Pokud je vzestupem vynášená i potrava, dochází ke zvracení.

Škytání. Rovněž v tomto případě jde o protichůdný vzestup energie žaludku. 

Rozpínavé bolesti žaludku způsobuje blokáda energie v oblasti žaludku vyvolaná emoční aktivitou nebo stagnací potravy a narušením stoupavých a klesavých pohybů energie. Ze snížení průchodnosti a stagnace se  rodí bolest. Nepřiměřený hlad se projevuje pocitem hladu i přes zvýšenou konzumaci jídla. Příčinou většinou bývá akumulace horkosti v žaludku a tím i zrychlené spalování látek.

Žaludeční nevolnost s výstupem šťáv je způsobené disharmonií energie žaludku v důsledku přítomnosti vlhké horkosti, resp. vznikem prázdné horkosti jakožto následku prázdnoty jin žaludku.

Ke sníženému příjmu potravy dochází tehdy, je-li oslabená energie žaludku, čímž je jednak oslabováno trávení, a jednak se narušuje mechanismus stoupání a klesání energie.