Ledvinná esence

09_1

 

Ledviny jsou považovány za jeden z nejdůležitějších orgánů těla. Říká se o nich, že jsou "kořenem jin-jangu všech vnitřních orgánů" a "pramenem života". Jejich významnost vyplývá z toho, že v ledvinách se uschovává vrozená životní síla i hmota, z níž se člověk rodí a žije a díky níž může i sám plodit další potomstvo. Proto ledviny dostaly přívlastek "prenatální základ" člověka. V rámci těla pak k systému ledvin patří močový měchýř, kosti a dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice. Z pěti prvků jsou podřízeny vodě.

 

 

Esence ledvin je jeden z nejdůležitějších pojmů čínské diagnostiky. V nejširším významu se jedná o základní substanci, z níž se formuje universum. Je to podoba prvotní kosmické  energie počátku vesmíru, kdy energie už dosáhla takového stadia zhmotnění z původní čiré kvality, že se začíná tvarovat do věcí a jevů. Proto esence bývá označována jako esence energie a nazývána esenciální energií.


Je považována za "kořen těla", za základní substanci, z níž se začíná formovat budoucí tělo po spojení esencí muže a ženy. Tato zárodečná substance, nazývaná prenatální esencí, se dále formuje a utváří tělo.

 

Esence ledvin je také všeobecné pojmenování pro jemné esenciální látky, vyživující organismus a spjaté s činností vnitřních orgánů, které v něm ustavičně vznikají trávením potravy, kolují, přeměňují se a spotřebovávají na životní procesy. V tomto případě jde o postnatální esenci.

 

Esence ledvin dále označuje v ledvinách uschovávanou látku spojenou s rozmnožovacími funkcemi, která u mužů umožňuje vytváření semene a u žen menstruační cykly a tvorbu vajíčka. Tehdy je nazývána rozmnožovací esencí.

 

 

 

Prenatální esence se pak nazývá vlastní esencí ledvin.

Postnatální esence se nazývá esencí orgánů. Začíná se vytvářet až po narození a jejím zdrojem je potrava. Z potravy se činností sleziny a žaludku získává jemná esence, jíž energie sleziny dopravuje do ostatních orgánů, kde tvoří a doplňuje jejich esenci, a kromě toho se šíří i po celém těle. Část z ní se vrací do ledvin, uschovává se v nich a stává se součástí jejich esence. Ledviny ji znovu vysílají k orgánům, takže vzniká ustavičný koloběh přijímání a vysílání esence ledvinami.

Prenatální a postnatální esence mají sice různý původ, ale vzájemně jsou spojeny a závisí jedna na druhé. Aby postnatální esence mohla vůbec vzniknout, musí nejprve existovat prenatální esence, z níž se vytvoří nový organismus. Na druhé straně ale jeho prenatální esence musí být doplňována postnatální esencí, jinak by došlo k jejímu vyčerpání a nemohla by plnit svoje funkce. Prenatální esence je "kořenem těla", zatímco postnatální esence je "zdrojem výživy těla". V rámci ledvin společně vytvářejí jednotnou esenci ledvin, kterou není možné rozdělit.


Esence ledvin má pro život člověka mimořádně důležitý význam. Jednak se z ní člověk rodí, a jednak její kvalita a síla podmiňuje celý další růst organismu, jeho vývoj, zdravotní stav, délku života.

 

Esence ledvin tvoří základ pro rozmnožování. Reprodukce a pohlavní funkce jsou řízeny ledvinami. Právě v souvislosti s tím, že ledviny v sobě uschovávají esenci ledvin. Tato esence totiž na jedné straně tvoří základní substanci pro budoucí zárodek, ale kromě toho představuje i látku, sílu, která umožňuje dozrání pohlavních orgánů a jejich funkcí. Jak dítě po narození roste, živeno prenatální a postnatální esencí, postupně sílí i energie jeho ledvin a v období dospívání se z jejich esence začíná vytvářet životadárná látka. Když dosáhne určitou sílu, v organismu dochází k biologickým změnám, jež se u chlapců projevují tvorbou semene a ejakulací, schopností oplodnit, a u děvčat ovulací, pravidelným menstruačním cyklem, schopností být oplodněna. To je počátek pohlavního dozrávání. Životadárná látka dále sílí, čímž se jedinec stává pohlavně dospělým. Tento stav trvá přibližně do 40. roku věku, pak se síla ledvin začíná' oslabovat a s ní se oslabuje i životadárná látka, což nakonec vede ke ztrátě schopnosti plodit potomstvo. Semeno u mužů se stává řídkým a nemá sílu oplodnit vajíčko, u žen nastává přechod a zastavení menstruace.


Esence ledvin napomáhá růstu a vývoji. Zrození, růst, dospělost, stáří a smrt jsou přirozenou cestou člověka jakožto organismu podřízeného přírodním zákonům. Na této cestě nerozlučného průvodce mu podle čínské medicíny dělá síla ledvin. Z ní se rodí, díky ní roste a dospívá, může sám zplodit další potomstvo, a s jejím vyčerpáním končí i jeho život. Tento vývoj se odehrává v jistých časových etapách, cyklech. U žen trvají vždy po sedm, u mužů po osm let jež souvisejí se sílením a následným postupným slábnutím energie ledvin. Ta po narození počíná sílit a dítě se rychle a všestranně vyvíjí. Na konci prvního cyklu, ve věku 7-8 let, mu začínají vyrůstat nové zuby a houstnout vlasy (oboje jsou podřízeny ledvinám). Na konci druhého cyklu, ve věku 14-16 let začíná s probuzením životadárné látky pohlavně dospívat. Tato vzestupná tendence a udržování si celkově dobré fyzické kondice pokračují zhruba do konce pátého cyklu, tj. 5x7 resp. 5x8 let, ale pak už energie ledvin slábne a začínají se ozývat s tím spojené rozličné neduhy. Tělo stárne, pohlavní síla se oslabuje, vlasy vypadávají, zuby se kývají, záda a pas se ohýbají, chůze ztrácí jistotu, sluch slábne, atd.

Ze spojitostí mezi esencí ledvin a vývojem organismu vyplývá, že i různé růstové poruchy mohou mít svůj původ ve vrozeném oslabení ledvin. Například nedostatek esence se projevuje opožděným vývojem, předčasným stárnutím, měknutím kostí, atd. Proto se klade důraz na podávání směsí posilujících ledviny. Složky s obdobným účinkem tvoří též většinu směsí používaných proti stárnutí a celkové slabosti.

 

Esence ledvin podporuje tvorbu krve. Část esence ledvin se proměňuje v krev, a tím se účastní procesu krvetvorby.

 

Esence ledvin podporuje obranyschopnost proti vnějším škodlivým činitelům. Ochranný obal proti vnějším škodlivým vlivům (vítr, chlad, vlhko, atd.) vytváří na povrchu tzv. ochranná energie. Aby vniknutí těchto činitelů mohla zabránit, musí být dostatečně silná. Aby sama byla dostatečně silná, na to musí být silná a harmonická celková energie člověka, tzv. správná energie, poněvadž ochranná energie tvoří její součást. A energie může být vyvážená a silná jenom tehdy, když esence ledvin je kvalitní a v dostatečném množství.

 

V podstatě jednotnou energii ledvin rozdělujeme na tyto složky z toho důvodu, aby mohla přesněji popsat její jednotlivé funkce, resp. poruchy a procesy i objasnit vztahy jin-jangu v rámci daného orgánu.

Esence ledvin představuje stavební substanci, potřebnou pro růst a chod organismu. U ledvin je chápána jako hmotný základ (jin), z něhož vyvěrají jejich funkční vlastnosti.

Energie ledvin se vytváří transformací esence ledvin. Je s ní tudíž bezprostředně spjata, a proto je pro ně užíváno i společné pojmenování "esenciální energie ledvin. Mimoto esenciální energii vyjadřuje abstraktně i vztah mezi hmotou a její funkcí. Esence ledvin je hmotná podstata tohoto orgánu, zatímco energie ledvin je hybnou silou jeho funkcí.

Jin ledvin se nazývá prvopočáteční jin, pravá jin, anebo i pravá voda. Je považována za základ všech tělesných tekutin a jejím úkolem je zvlhčovat a vyživovat vnitřní orgány i celý organismus.

Jang ledvin se nazývá prvopočáteční jang, pravý jang, nebo i pravý oheň. Je považován za základ všeho jangu v těle a jeho úloha se projevuje v zabezpečování pohybu, funkcí a tepla organismu.

Vzhledem k jejich povaze se někdy esence ledvin označuje jako jin ledvin a energie ledvin zase jako jejich jang. Jin a jang ledvin představují základ jin-jangu všech dalších orgánů.

 

Pokud je člověk zdráv, jin-jang jeho ledvin je v rovnováze a vzájemně se ve svých činnostech doplňuje a ovládá. V důsledku různých příčin však tato rovnováha může být narušena,  což u ledvin jsou většinou stavy prázdnoty. Buď jin anebo jangu.

Prázdnota jin ledvin a nebo nedostatek jin ledvin má za následek, že jin nedokáže ovládat jang, což vede k nerovnováze typu nadbytku jangu v důsledku prázdnoty jin. Projevují se např. pocity horkosti v dlaních, na chodidlech a v hrudi, návaly horkosti, tzv. kradmým pocením tj. pocení ve spánku, jež po probuzení ustává, závratěmi, nočními polucemi u mužů a erotickými sny u žen, slabostí v pasu a kolenou,atd. Nedostatek jin ledvin vedle toho vyvolává i disharmonii energie dalších orgánů, a to hlavně v neprospěch jejich jinových složek: ubytí jin jater způsobí nárůst jaterního jangu a zvednutí se vnitřního větru. Bez zásobování ledvinovou jin bude slábnout i jin plic a dostane se do stavu prázdnoty. Obdobná situace nastává i v srdci, kde v důsledku oslabení jin dojde k nárůstu srdečního jangu.

Prázdnota jangu ledvin vyvolává různé poruchy tepelné regulace organismu. Projevují se jako silná duševní vyčerpanost, studené bolesti v kříži a kolenou, chladné tělo a studené končetiny, zvýšená citlivost na chlad, neplodnost u mužů, neplodnost v důsledku zachlazení dělohy u žen, a jiné. Podobně jako v předcházejícím zde se bude disharmonie energie ledvin přenášet i na ostatní orgány a způsobí oslabování jejich jangu. Jang sleziny bez podpory jangu ledvin zeslábne, čímž dojde k poruchám v trávení potravy a distribuci výživných látek. Obdobně ve vztahu k srdci může dojít k prázdnotě srdečního jangu a tudíž k různým problémům spojeným s krevním oběhem, atd.

Prázdnota ledvin, při níž nejsou výrazné příznaky ani chladu ani horkosti, je následkem oslabenosti energie a nebo esence ledvin. V prvním případě se jedná o tzv. nepevnost energie ledvin, která způsobuje stavy související s ochabnutím zadržovacích schopností ledvin. K jejich příznakům patří poruchy močení, zejména časté močení, veliké množství moče, pomočování , dále řídké vodnaté stolice, silná menstruace, náklonnost k potratům, předčasná ejakulace apod. V druhém případě jde o tzv. vyčerpání a poškození esence ledvin. K příznakům jimi způsobených stavů patří závratě, hučení v uších, slabost v pasu a kolenou, poruchy vývinu a růstu u dětí, atd.

Oslabení kterékoliv složky esenciální energie vede časem i k oslabení složky druhé. Dlouhodobá prázdnota jin ledvin způsobí i prázdnotu jejich jangu. Úplně stejná zákonitost platí i v opačném sledu. Dlouhodobá prázdnota jangu ledvin způsobí i prázdnotu jejich jin. Postižení ledvin mívá kromě toho svou příčinu často i v postižení dalších orgánů. Vyplývá to ze skutečnosti, že esence ostatních orgánů se stále vrací do ledvin, kde se stává součástí jejích esence. Když přichází již oslabená v důsledku oslabení v jiných částech organismu, oslabí se postupně i esence ledvin.

 

Ledviny řídí vodu

Tato funkce ledvin spočívá v tom, že mají na starosti řízení procesu proměňování a pohybu tekutin od jejich vstupu do těla až po vylučování.

 

Proces přeměny tekutin souvisí i s dalšími orgány, ale ledviny v něm hrají mimořádně důležitou roli prostřednictvím své schopnosti transformovat vodu na energii, což se děje s pomocí jangové energie ledvin. Obdobně jako v přírodě teplo způsobuje odpařování části vody její transformací do jemnějšího skupenství, tak i jang ledvin proměňuje tekutiny v těle a rozděluje je na tzv. čisté a kalné. Tato transformace kromě toho probíhá i opačným směrem, tj. že energie se sráží a opětovně mění na vodu.

Tekutiny po požití vstupují do žaludku, činností energie sleziny jsou jejich jemnější složky vynášeny nahoru do plic, odkud se rozptylují do orgánů a celého těla jako tzv. čisté. Tam jsou spotřebovávány, přecházejí procesem proměny a jejich zbytek kalné, resp. přesněji kalné čistého, sestupuje dolů a postupně se vylučuje mimo tělo. Část kalného se před vyloučením shromažďuje v ledvinách; poněvadž v sobě obsahuje ještě i čisté složky, čili čisté kalného. Transformační činností jangu ledvin se tato tekutina dále proměňuje a znovu se rozkládá na čisté a kalné. Čisté kalného cestou trojitého zářiče vystupuje nahoru do plic a odtud do celého organismu, zatímco kalné kalného, čili odpadové a již nepotřebné tekutiny, klesají do močového měchýře, odkud jsou vylučovány mimo tělo. Toto oddělování čistého od kalného, přesněji zdvihání čistého a spouštění kalného je prvním úkolem transformační funkce ledvin.


Druhým úkolem dané funkce je tzv. "otevírání a zavírání" , čili regulováni procesu vylučování resp. zadržováni tekutin, udržování rovnováhy mezi příjmem a výdejem tekutin. Ledviny jej vykonávají prostřednictvím svého přidruženého orgánu, močového měchýře. Proto se říká, že "ledviny řídí otevírání a zavírání močového měchýře". Při jejím správném plnění se moč shromažďuje a vylučuje podle aktuálních potřeb organismu.

 

Třetí úkol transformační funkce ledvin se vztahuje k dalším orgánům, které se podílejí na koloběhu a zpracovávání tekutin. Jang ledvin je totiž základem všeho jangu v těle, a funkce orgánů jsou vlastností a projevem jangové složky energie. Proto jenom tehdy, když je jang ledvin dostatečně silný, je silný i jang ostatních orgánů, a ony mohou proto bez poruch vykonávat své funkce vztahující se k přeměně tekutin. Slezina bude dobře přeměňovat a přepravovat. Plíce budou dobře rozptylovat. Játra budou zprůchodňovat. Trojitý zářič udrží prostupnost vodních drah a močový měchýř bude vylučovat anebo zadržovat podle potřeby. Za hlavní pro správu vodního režimu organismu tedy z funkcí těchto orgánů považujeme rozptylování a filtrování plícemi, přepravu a přeměňování slezinou a transformaci na energii ledvinami. Proto ve vztahu k systému řízení tekutin, jenž je přirovnáván ke stromu se obrazně říká, že plíce představují vrcholek stromu, slezina jeho kmen a ledviny jeho kořeny.

Z funkce řízení vody vyplývá, že poškození ledvin téměř vždy postihuje přeměnu tekutin a způsobuje potíže s udržením vyrovnané vodní bilance organismu. Je to proto, že narušení transformační schopnosti vede k poruchám zmíněného otevírání a zavírání. Když zeslábne zavírání a převládne otevírání čili sníží se schopnost zadržovat tekutiny, dochází k častému či hojnému močení, nedostatečnému oddělování čistého od kalného, a tudíž zakalení moče. Když převládne zavírání, čili nevylučuje se dostatečné množství tekutin , moče je málo, vznikají vodnaté otoky, atd.

Ledviny jsou vlastně jakoby propustí pro tekutiny sestupující ze žaludku dolů. Je-li tato propusť zavřená, tj. má sníženou propustnost, pak přes ni prochází méně vody, než by bylo zapotřebí, a zbytek je nucen se roztékat jinam, kde ale způsobí přeplňování příslušných partií. Objevují se měkké vodnaté otoky.


Ledviny řídí nasávání energie

Ačkoliv orgánem, jenž řídí dýchání, jsou plíce, nevyhnutelná na tomto procesu je i účast ledvin. Ony absorbují vdechovanou energii, která musí sestupovat až k nim dolů, jinak by dýchání nebylo plnohodnotné. Jenom za předpokladu dobré spolupráce těchto dvou orgánů se dech stává pravidelným a hlubokým. Plíce jsou správcem energie a ledviny jsou kořenem energie. Plíce řídí vydechování energie, zatímco ledviny řídí nasávání energie. Takto se jin a jang vzájemně promíchávají, a dýchání je pak pravidelné.

Asimilace vdechované energie ledvinami je vlastně jedním z konkrétních projevů jejich funkce uschovávání, zadržování. Při nádechu čistá energie (jang) vstupuje do plic, ledviny (jin) ji přitahují, nasávají, uschovávají a potom ji smíchanou se svou esencí rozesílají do celého těla.

Oslabení ledvin může způsobit oslabení jejich nasávací funkce, což se projeví rozličnými dýchacími potížemi, jako je dýchavičnost, zkrácený dechem, krátký nádech a prodloužený výdech. Proto mnohé problémy na první pohled spojené s průduškami, plícemi nebo se srdcem, se řadí do okruhu stavů způsobených ledvinami, protože "ledviny nenasávají energii" a při jejich nápravě se používají postupy na doplnění ledvin.