Ledvinná esence SHEN XU

01

 

Ledviny považuje čínská medicína za jeden z nejdůležitějších orgánů těla. Říká o nich, že jsou "kořenem jin-jangu všech vnitřních orgánů" a "pramenem života". Jejich významnost vyplývá z toho, že v ledvinách se uchovává vrozená životní síla i hmota, z níž se člověk rodí a žije a díky níž může i sám plodit další potomstvo. Proto ledviny dostaly přívlastek "prenatální základ" člověka. V rámci těla pak k systému ledvin patří močový měchýř, kosti a dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice. Z pěti prvků jsou podřízeny vodě.

 

 

Esence ledvin je jeden z nejdůležitějších pojmů čínské medicíny. V nejširším významu se jedná o základní substanci, z níž se formuje universum. Je to podoba prvotní kosmické čchi počátku vesmíru, kdy čchi už dosáhla takového stadia zhmotnění z původní čiré kvality, že se začíná tvarovat do věcí a jevů. Proto esence bývá označována jako esence čchi a nazývána esenciální čchi.


Medicínské pojímání pojmu esence je obdobné, jenomže v kontextu mikrokosmu člověka.

 

Je považována za "kořen těla", za základní substanci, z níž se začíná formovat budoucí tělo po spojení esencí muže a ženy. Tato zárodečná substance, nazývaná prenatální esencí, se dále formuje a utváří tělo.

 

Esence ledvin je také všeobecné pojmenování pro jemné esenciální látky, vyživující organismus a spjaté s činností vnitřních orgánů, které v něm ustavičně vznikají trávením potravy, kolují, přeměňují se a spotřebovávají na životní procesy. V tomto případě jde o postnatální esenci.

 

Esence ledvin dále označuje v ledvinách uchovávanou plodotvornou látku spojenou s rozmnožovacími funkcemi, která u mužů umožňuje vytváření semene a u žen menstruační cykly a tvorbu vajíčka. Tehdy je nazývána rozmnožovací esencí.

 

 Cordyceps  198

 

 

 

Prenatální esence se pak nazývá vlastní esencí ledvin.

Postnatální esence se nazývá esencí orgánů. Začíná se vytvářet až po narození a jejím zdrojem je potrava. Z potravy se činností sleziny a žaludku získává jemná esence, jíž čchi sleziny dopravuje do ostatních orgánů, kde tvoří a doplňuje jejich esenci, a kromě toho se šíří i po celém těle. Část z ní se vrací do ledvin, uschovává se v nich a stává se součástí jejich esence. Ledviny ji znovu vysílají k orgánům, takže vzniká ustavičný koloběh přijímání a vysílání esence ledvinami.

Prenatální a postnatální esence mají sice různý původ, ale vzájemně jsou spojeny a závisí jedna na druhé. Aby postnatální esence mohla vůbec vzniknout, musí nejprve existovat prenatální esence, z níž se vytvoří nový organismus. Na druhé straně ale jeho prenatální esence musí být doplňována postnatální esencí, jinak by došlo k jejímu vyčerpání a nemohla by plnit svoje funkce. Prenatální esence je "kořenem těla", zatímco postnatální esence je "zdrojem výživy těla". V rámci ledvin společně vytvářejí jednotnou esenci ledvin, kterou není možné rozdělit.


Esence ledvin má pro život člověka mimořádně důležitý význam. Jednak se z ní člověk rodí, a jednak její kvalita a síla podmiňuje celý další růst organismu, jeho vývoj, zdravotní stav, délku života.

 

Esence ledvin tvoří základ pro rozmnožování. Podle čínské medicíny reprodukce a pohlavní funkce jsou řízeny ledvinami. Právě v souvislosti s tím, že ledviny v sobě uschovávají esenci ledvin. Tato esence totiž na jedné straně tvoří základní substanci pro budoucí zárodek, ale kromě toho představuje i látku, sílu, která umožňuje dozrání pohlavních orgánů a jejich funkcí. Jak dítě po narození roste, živeno prenatální a postnatální esencí, postupně sílí i čchi jeho ledvin a v období dospívání se z jejich esence začíná vytvářet plodotvorná látka. Když dosáhne určitou sílu, v organismu dochází k biologickým změnám, jež se u chlapců projevují tvorbou semene a ejakulací, schopností oplodnit, a u děvčat ovulací, pravidelným menstruačním cyklem, schopností být oplodněna. To je počátek pohlavního dozrávání. Plodotvorná látka dále sílí, čímž se jedinec stává pohlavně dospělým. Tento stav trvá přibližně do 40. roku věku, pak se síla ledvin začíná' oslabovat a s ní se oslabuje i plodotvorná látka, což nakonec vede ke ztrátě schopnosti plodit potomstvo. Semeno u mužů se stává řídkým a nemá sílu oplodnit vajíčko, u žen nastává přechod a zastavení menstruace.


Esence ledvin napomáhá růstu a vývoji. Zrození, růst, dospělost, stáří a smrt jsou přirozenou cestou člověka jakožto organismu podřízeného přírodním zákonům. Na této cestě nerozlučného průvodce mu podle čínské medicíny dělá síla ledvin. Z ní se rodí, díky ní roste a dospívá, může sám zplodit další potomstvo, a s jejím vyčerpáním končí i jeho život. Tento vývoj se odehrává v jistých časových etapách, cyklech. U žen trvají vždy po sedm, u mužů po osm let jež souvisejí se sílením a následným postupným slábnutím čchi ledvin. Ta po narození počíná sílit a dítě se rychle a všestranně vyvíjí. Na konci prvního cyklu, ve věku 7-8 let, mu začínají vyrůstat nové zuby a houstnout vlasy (oboje jsou podřízeny ledvinám). Na konci druhého cyklu, ve věku 14-16 let začíná s probuzením plodotvorné látky pohlavně dospívat. Tato vzestupná tendence a udržování si celkově dobré fyzické kondice pokračují zhruba do konce pátého cyklu, tj. 5x7 resp. 5x8 let, ale pak už čchi ledvin slábne a začínají se ozývat s tím spojené rozličné neduhy. Tělo stárne, pohlavní síla se oslabuje, vlasy vypadávají, zuby se kývají, záda a pas se ohýbají, chůze ztrácí jistotu, sluch slábne, atd.

Ze spojitostí mezi esencí ledvin a vývojem organismu vyplývá, že i různé růstové poruchy mohou mít svůj původ v onemocnění ledvin, resp. v jejich vrozeném oslabení. Například nedostatek esence se projevuje opožděným vývojem, předčasným stárnutím, měknutím kostí, atd. Čínská medicína v těchto případech proto často klade důraz na podávání léků posilujících ledviny. Složky s obdobným účinkem tvoří též většinu přípravků používaných proti stárnutí a celkové slabosti.

 

Esence ledvin podporuje tvorbu krve. Část esence ledvin se proměňuje v krev, a tím se účastní procesu krvetvorby.

Esence ledvin podporuje obranyschopnost proti vnějším patologickým činitelům. Ochranný obal proti vnějším škodlivým vlivům (vítr, chlad, vlhko, atd.) vytváří na povrchu tzv. ochranná čchi. Aby vniknutí těchto činitelů mohla zabránit, musí být dostatečně silná. Aby sama byla dostatečně silná, na to musí být silná a harmonická celková čchi člověka, tzv. správná nebo normální čchi, poněvadž ochranná čchi tvoří její součást. A čchi může být vyvážená a silná jenom tehdy, když esence ledvin je kvalitní a v dostatečném množství.

 

V podstatě jednotnou čchi ledvin čínská medicína rozděluje na tyto složky z toho důvodu, aby mohla přesněji popsat její jednotlivé funkce, resp. chorobné poruchy a procesy i objasnit vztahy jin-jangu v rámci daného orgánu.

Esence ledvin představuje stavební substanci, potřebnou pro růst a chod organismu. U ledvin je chápána jako hmotný základ (jin), z něhož vyvěrají jejich funkční vlastnosti.

Čchi ledvin se vytváří transformací esence ledvin. Je s ní tudíž bezprostředně spjata, a proto je pro ně užíváno i společné pojmenování "esenciální čchi ledvin. Mimoto esenciální čchii vyjadřuje abstraktně i vztah mezi hmotou a její funkcí. Esence ledvin je hmotná podstata tohoto orgánu, zatímco čchi ledvin je hybnou silou jeho funkcí.

Jin ledvin se nazývá prvopočáteční jin, pravá jin, anebo i pravá voda. Je považována za základ všech tělesných tekutin a jejím úkolem je sv1ažovat a vyživovat vnitřní orgány i celý organismus.

Jang ledvin se nazývá prvopočáteční jang, pravý jang, nebo i pravý oheň. Je považován za základ všeho jangu v těle a jeho úloha se projevuje v zabezpečování pohybu, funkcí a zateplování organismu.

Vzhledem k jejich povaze se někdy esence ledvin označuje jako jin ledvin a čchi ledvin zase jako jejich jang. Jin a jang ledvin představují základ jin-jangu všech dalších orgánů.

 

Pokud je člověk zdráv, jin-jang jeho ledvin je v rovnováze a vzájemně se ve svých činnostech doplňuje a ovládá. V důsledku různých příčin však tato rovnováha může být narušena a dochází k chorobným stavům, což u ledvin jsou většinou stavy prázdnoty. Buď jin anebo jangu.

Prázdnota jin ledvin anebo nedostatek jin ledvin má za následek, že jin nedokáže ovládat jang, což vede k onemocnění typu zmohutnění jangu v důsledku prázdnoty jin. Projevují se např. pocity horkosti v dlaních, na chodidlech a v hrudi, návaly horečky, tzv. kradmým pocením tj. pocení ve spánku, jež po probuzení ustává, závratěmi, nočními polucemi u mužů a erotickými sny u žen, slabostí v pasu a kolenou,atd. Nedostatek jin ledvin vedle toho vyvolává i disharmonii čchi dalších orgánů, a to hlavně v neprospěch jejich jinových složek: ubytí jin jater způsobí nárůst jaterního jangu a zvednutí se vnitřního větru, bez zásobování ledvinovou jin bude slábnout i jin plic a dostane se do stavu prázdnoty. Obdobná situace nastává i v srdci, kde v důsledku oslabení jin dojde k nárůstu srdečního jangu.

Prázdnota jangu ledvin anebo nedostatek jangu ledvin vyvolává většinou různá funkční onemocnění a poruchy tepelné regulace organismu. Projevují se jako silná duševní vyčerpanost, studené bolesti v kříži a kolenou, chladné tělo a studené končetiny, zvýšená citlivost na chlad, neplodnost u mužů, neplodnost v důsledku zachlazení dělohy u žen, a jiné. Podobně jako v předcházejícím zde se bude disharmonie čchi ledvin přenášet i na ostatní orgány a způsobí oslabování jejich jangu: jang sleziny bez podpory jangu ledvin zeslábne, čímž dojde k poruchám v trávení potravy a distribuci výživných látek. Obdobně ve vztahu k srdci může dojít k prázdnotě srdečního jangu a tudíž k různým poruchám spojeným s krevním oběhem, atd.

Prázdnota ledvin, při níž nejsou výrazné příznaky ani chladu ani horkosti, je následkem oslabenosti čchi anebo esence ledvin. V prvním případě se jedná o tzv. nepevnost čchi ledvin, která způsobuje chorobné stavy související s ochabnutím zadržovacích schopností ledvin. K jejich příznakům patří poruchy močení, zejména časté močení, veliké množství moče, pomočování , dále průjmy, silná menstruace, náklonnost k potratům, předčasná ejakulace apod. V druhém případě jde o tzv. vyčerpání a poškození esence ledvin. K příznakům jimi způsobených chorobných stavů patří závratě, hučení v uších, slabost v pasu a kolenou, poruchy vývinu a růstu u dětí, atd.

Oslabení kterékoliv složky esenciální čchi vede časem i k oslabení složky druhé. Dlouhodobá prázdnota jin ledvin způsobí i prázdnotu jejich jangu. Úplně stejná zákonitost platí i v opačném sledu. Dlouhodobá prázdnota jangu ledvin způsobí i prázdnotu jejich jin. Onemocnění ledvin mívá kromě toho svou příčinu často i v onemocnění dalších orgánů. Vyplývá to ze skutečnosti, že esence ostatních orgánů se stále vrací do ledvin, kde se stává součástí jejích esence. Když přichází již oslabená, disharmonická, v důsledku chronických chorobných poruch v jiných částech organismu, oslabí se postupně i esence ledvin, což povede k jejich onemocnění.

 

Ledviny řídí vodu

Tato funkce ledvin spočívá v tom, že mají na starosti řízení procesu proměňování a pohybu tekutin od jejich vstupu do těla až po vylučování.

 

Proces metabolismu, přeměny tekutin souvisí i s dalšími orgány, ale ledviny v něm hrají mimořádně důležitou roli prostřednictvím své schopnosti transformovat vodu na čchi, což se děje s pomocí jangové čchi ledvin. Obdobně jako v přírodě teplo způsobuje odpařování části vody její transformací do jemnějšího skupenství, tak podle čínské medicíny i jang ledvin proměňuje tekutiny v těle a rozděluje je na tzv. čisté a kalné. Tato transformace kromě toho probíhá i opačným směrem, tj. že čchi se sráží a opětovně mění na vodu.

Tekutiny po požití vstupují do žaludku, činností čchi sleziny jsou jejich jemnější složky vynášeny nahoru do plic, odkud se rozptylují do orgánů a celého těla jako tzv. čisté. Tam jsou spotřebovávány, přecházejí procesem proměny a jejich zbytek kalné, resp. přesněji kalné čistého, sestupuje dolů a postupně se vylučuje mimo tělo. Část kalného se před vyloučením shromažďuje v ledvinách; poněvadž v sobě obsahuje ještě i čisté složky, čili čisté kalného. Transformační činností jangu ledvin se tato tekutina dále proměňuje a znovu se rozkládá na čisté a kalné. Čisté kalného cestou trojitého zářiče vystupuje nahoru do plic a odtud do celého organismu, zatímco kalné kalného, čili odpadové a již nepotřebné tekutiny, klesají do močového měchýře, odkud jsou vylučovány mimo tělo. Toto oddělování čistého od kalného, přesněji zdvihání čistého a spouštění kalného je prvním úkolem transformační funkce ledvin.


Druhým úkolem dané funkce je tzv. "otevírání a zavírání" , čili regulováni procesu vylučování resp. zadržováni tekutin, udržování rovnováhy mezi příjmem a výdejem tekutin. Ledviny jej vykonávají prostřednictvím svého přidruženého orgánu, močového měchýře. Proto se říká, že "ledviny řídí otevírání a zavírání močového měchýře". Při jejím správném plnění se moč shromažďuje a vylučuje podle aktuálních potřeb organismu.

 

Třetí úkol transformační funkce ledvin se vztahuje k dalším orgánům, které se podílejí na koloběhu a zpracovávání tekutin. Jang ledvin je totiž základem všeho jangu v těle, a funkce orgánů jsou vlastností a projevem jangové složky čchi. Proto jenom tehdy, když je jang ledvin dostatečně silný, je silný i jang ostatních orgánů, a ony mohou proto bez poruch vykonávat své funkce vztahující se k metabolismu tekutin. Slezina bude dobře přeměňovat a přepravovat. Plíce budou dobře rozptylovat. Játra zabezpečí průchodnost. Trojitý zářič udrží prostupnost vodních drah a močový měchýř bude vylučovat anebo zadržovat podle potřeby. Za hlavní pro správu vodního režimu organismu tedy z funkcí těchto orgánů čínská medicína považuje rozptylování a filtrování plícemi, přepravu a přeměňování slezinou a transformaci na čchi ledvinami. Proto ve vztahu k systému řízení tekutin, jenž je přirovnáván ke stromu se obrazně říká, že plíce představují vrcholek stromu, slezina jeho kmen a ledviny jeho kořeny.

Z funkce řízení vody vyplývá, že onemocnění ledvin téměř vždy postihují metabolismus tekutin a způsobují potíže s udržením vyrovnané vodní bilance organismu. Je to proto, že narušení transformační schopnosti vede k poruchám zmíněného otevírání a zavírání. Když zeslábne zavírání a převládne otevírání čili sníží se schopnost zadržovat tekutiny, dochází k častému či hojnému močení, nedostatečnému oddělování čistého od kalného, a tudíž zakalení moče. Když převládne zavírání, čili nevylučuje se dostatečné množství tekutin , moče je málo, vznikají vodnaté otoky, atd.

Ledviny jsou vlastně jakoby propustí pro tekutiny sestupující ze žaludku dolů. Je-li tato propusť zavřená, tj. má sníženou propustnost, pak přes ni prochází méně vody, než by bylo zapotřebí, a zbytek je nucen se roztékat jinam, kde ale způsobí přeplňování příslušných partií. Objevují se měkké vodnaté otoky.


Ledviny řídí nasávání čchi

Ačkoliv orgánem, jenž řídí dýchání, jsou plíce, nevyhnutelná na tomto procesu je podle čínské medicíny i účast ledvin. Ony absorbují vdechovanou čchi, která musí sestupovat až k nim dolů, jinak by dýchání nebylo plnohodnotné. Jenom za předpokladu dobré spolupráce těchto dvou orgánů se dech stává pravidelným a hlubokým. Plíce jsou správcem čchi a ledviny jsou kořenem čchi. Plíce řídí vydechování čchi, zatímco ledviny řídí nasávání čchi. Takto se jin a jang vzájemně promíchávají, a dýchání je pak pravidelné.

Asimilace vdechované čchi ledvinami je vlastně jedním z konkrétních projevů jejich funkce uschovávání, zadržování. Při nádechu čistá čchi (jang) vstupuje do plic, ledviny (jin) ji přitahují, nasávají, schovávají a potom ji smíchanou se svou esencí rozesílají do celého těla.

Onemocnění ledvin může způsobit oslabení jejich nasávací funkce, což se projeví rozličnými dýchacími potížemi, jako je dýchavičnost, zkrácený dechem, krátký nádech a delší výdech. Proto mnohé nemoci napohled spojené s průduškami, plícemi nebo se srdcem, čínská medicína řadí do okruhu chorobných stavů způsobených tím, že "ledviny nenasávají čchi" a při jejich léčbě používá postupy na doplnění ledvin.

 

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.